Inteliace Research chroni prywatności Użytkowników. Poniższe zasady określają, jakie informacje o Użytkownikach mogą być gromadzone i w jaki sposób mogą być wykorzystywane.

I. Administrator danych

1. Administratorem danych jest: Elepton Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pod Lipą 6/3, NIP 9512515479, KRS 0000886909, REGON 388361579, zwany dalej Usługodawcą.

2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

II. Przetwarzanie danych

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów) Usługodawcy, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W szczególności, dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, zawarcia Umowy, jej realizacji oraz na potrzeby przesłania Użytkownikowi informacji o zmianach w ofercie Usługodawcy.

2. Usługodawca przetwarza dane udostępnione mu przez Użytkowników, w szczególności dane wysłane przez Użytkowników na adresy kontaktowe email Usługodawcy, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy.

3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem info@inteliace.com

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy prawa obligują Usługodawcę do retencji danych.

6. Dostęp do danych jest zabezpieczony dzięki czemu minimalizowane są skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

7. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Usługodawcę.

III. Pliki cookies

1. Witryna www.inteliace.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

3. Na witrynie wykorzystywane są „wydajnościowe” pliki cookies, które służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z witryny Usługodawcy, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu. Monitorowania informacji o Użytkownikach odbywa się za pomocą narzędzi Google Analytics oraz Alexa, które rejestrują zachowanie Użytkownika na stronie.